Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Bases del concurs

En el marc de la campanya Adeu plàstics convoquem un concurs d’instagram on tothom qui  vulgui podrà compartir els seus consells per a reduir els plàstics d’un sol ús.

Quines accions fas tu per a reduir el consum de plàstics? Explica’ns-ho amb una imatge o un vídeo publicat a Instagram, posa-hi l’etiqueta #Adeuplastics i guanya una bicicleta, un carro de la compra o un cistell amb un lot de productes ecològics i de proximitat!
 

1. Dates de participació^

Els interessats podran participar-hi des del dia 18/03/2019 i fins el dia el dia 05/06/2019 mitjançant la xarxa social Instagram.

2. Criteris de valoració^

Es valorarà positivament la capacitat de reduir els plàstics d’un sol ús (quantitat de plàstics reduïts amb l’actuació), la fàcil replicabilitat de la proposta, la promoció de productes locals i la originalitat de la proposta i de l’explicació.

3. Requisits i mecànica^

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). Els concursants hi hauran de participar a través dels seus comptes d’Instagram, afegint el hashtag propi de la campanya #Adeuplastics. Hauran d’explicar una acció que duen a terme per a reduir els plàstics d’un sol ús, d’una durada màxima de 15 segons i gravat en horitzontal; també es pot presentar una fotografia i fer l’explicació mitjançant text.

La publicació d'imatges a Instagram amb l’etiqueta del concurs significa l'acceptació d'aquestes bases. La persona ha de ser l’autora material de l’obra que comparteix, que ha de ser original, i comptar amb el consentiment de les persones que hi apareixen en cas que sigui necessari.
No hi ha limitació de quantitat de fotografies/vídeos per participant, i totes i cadascun de les fotografies/vídeos opten a premis independentment de si es tracta del mateix autor, podent-se donar el cas de que un autor guanyi més d’un premi.

4. Premis^

Es lliuraran tres premis:

  • Primer premi: Bicicleta amb cistell per la compra
  • Segon premi: Carro de la compra
  • Tercer premi: Cistell per a la compra + lot de productes ecològics i de proximitat

5. Característiques dels vídeos^

Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l’Ajuntament de Vilafranca, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

6. Selecció de propostes guanyadores i comunicació del resultat^

Els guanyadors seran escollits per un jurat composat per la representació dels serveis municipals de Promoció Econòmica, Salut i Consum, Medi Ambient i Comunicació.
El nom del/la guanyador/a es farà públic als canals oficials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, així com al perfil d’Instagram @vilafrancadelpenedes.

La persona guanyadora s’haurà de posar en contacte amb l’Ajuntament de Vilafranca a través de l’adreça de correu electrònic mediambient@vilafranca.org per informar-los de la forma i el dia del lliurament del premi.

7. Propietat intel·lectual^

Pujar les fotografies/vídeos a Instagram amb l’etiqueta del concurs implica el permís per tal que l’organització contacti amb els guanyadors a través d'un missatge al vídeo. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s’informa que les dades dels guanyadors no s'incorporaran a cap fitxer de l'Ajuntament de Vilafranca.

Els drets d’imatge de les fotografies i vídeos realitzats seran sempre propietat de l’autor/a i amb Instagram com a co-propietari (tal com marquen les normes d’Instagram).

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es reserva el dret de reproduir qualsevol de les fotografies/vídeos presentats durant el període de promoció del concurs i podrà adaptar-los tecnològicament i adequar-los al format idoni per la seva publicació. Posteriorment, només ho farà prèvia autorització de l’autor.

Pel que fa a les fotografies o vídeos guanyadors, els seus autors cedeixen expressament a l’Ajuntament de Vilafranca, sense limitació temporal, els drets d’explotació, anomenant sempre el nom de l’autor i de conformitat amb la vigent llei de propietat intel•lectual. Aquests drets en comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.

8. Acceptació de les bases i autoritzacions de publicació de continguts^

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de l’Ajuntament de Vilafranca pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants comportarà l'exclusió.

Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta del concurs implica el permís perquè ens posem en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge al seu compte d’Instagram. El nom de la persona guanyadora també es farà públic als canals indicats.