Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Concurs d'Instagram #Adeuplastics

En el marc de la campanya Adeu plàstics convoquem un concurs d’instagram on tothom qui  vulgui podrà compartir els seus consells per a reduir els plàstics d’un sol ús.

Quines accions fas tu per a reduir el consum de plàstics? Explica’ns-ho amb una imatge o un vídeo publicat a Instagram, posa-hi l’etiqueta #Adeuplastics i guanya una bicicleta, un carro de la compra o un cistell amb un lot de productes ecològics i de proximitat!
 

1. Dates de participació^

Els interessats podran participar-hi des del dia 18/03/2019 i fins el dia el dia 05/06/2019 mitjançant la xarxa social Instagram.

2. Criteris de valoració^

Es valorarà positivament la capacitat de reduir els plàstics d’un sol ús (quantitat de plàstics reduïts amb l’actuació), la fàcil replicabilitat de la proposta, la promoció de productes locals i la originalitat de la proposta i de l’explicació.

3. Requisits i mecànica^

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). Els concursants hi hauran de participar a través dels seus comptes d’Instagram, afegint el hashtag propi de la campanya #Adeuplastics. Hauran d’explicar una acció que duen a terme per a reduir els plàstics d’un sol ús, d’una durada màxima de 15 segons i gravat en horitzontal; també es pot presentar una fotografia i fer l’explicació mitjançant text.

La publicació d'imatges a Instagram amb l’etiqueta del concurs significa l'acceptació d'aquestes bases. La persona ha de ser l’autora material de l’obra que comparteix, que ha de ser original, i comptar amb el consentiment de les persones que hi apareixen en cas que sigui necessari.
No hi ha limitació de quantitat de fotografies/vídeos per participant, i totes i cadascun de les fotografies/vídeos opten a premis independentment de si es tracta del mateix autor, podent-se donar el cas de que un autor guanyi més d’un premi.

4. Premis^

Es lliuraran tres premis:

  • Primer premi: Bicicleta amb cistell per la compra
  • Segon premi: Carro de la compra
  • Tercer premi: Cistell per a la compra + lot de productes ecològics i de proximitat

5. Característiques dels vídeos^

Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l’Ajuntament de Vilafranca, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

6. Selecció de propostes guanyadores i comunicació del resultat^

Els guanyadors seran escollits per un jurat composat per la representació dels serveis municipals de Promoció Econòmica, Salut i Consum, Medi Ambient i Comunicació.
El nom del/la guanyador/a es farà públic als canals oficials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, així com al perfil d’Instagram @vilafrancadelpenedes.

La persona guanyadora s’haurà de posar en contacte amb l’Ajuntament de Vilafranca a través de l’adreça de correu electrònic mediambient@vilafranca.org per informar-los de la forma i el dia del lliurament del premi.

7. Propietat intel·lectual^

Pujar les fotografies/vídeos a Instagram amb l’etiqueta del concurs implica el permís per tal que l’organització contacti amb els guanyadors a través d'un missatge al vídeo. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s’informa que les dades dels guanyadors no s'incorporaran a cap fitxer de l'Ajuntament de Vilafranca.

Els drets d’imatge de les fotografies i vídeos realitzats seran sempre propietat de l’autor/a i amb Instagram com a co-propietari (tal com marquen les normes d’Instagram).

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es reserva el dret de reproduir qualsevol de les fotografies/vídeos presentats durant el període de promoció del concurs i podrà adaptar-los tecnològicament i adequar-los al format idoni per la seva publicació. Posteriorment, només ho farà prèvia autorització de l’autor.

Pel que fa a les fotografies o vídeos guanyadors, els seus autors cedeixen expressament a l’Ajuntament de Vilafranca, sense limitació temporal, els drets d’explotació, anomenant sempre el nom de l’autor i de conformitat amb la vigent llei de propietat intel•lectual. Aquests drets en comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.

8. Acceptació de les bases i autoritzacions de publicació de continguts^

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de l’Ajuntament de Vilafranca pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants comportarà l'exclusió.

Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta del concurs implica el permís perquè ens posem en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge al seu compte d’Instagram. El nom de la persona guanyadora també es farà públic als canals indicats.