Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Etiquetes i símbols

Cada cop més, trobem en productes, envasos o, fins i tot, equipaments i serveis, símbols o etiquetes dels quals, sovint, desconeixem el significat. Fixeu-vos en els següents símbols i la informació que aporten:
 

Etiqueta ecològica europea
S'atorga a productes que demostrin que el seu disseny, producció, comercialització i utilització ocasionen repercussions reduïdes sobre el medi ambient en tot el seu cicle de vida. Les autoritats de la Unió Europea defineixen les categories de productes i els criteris ecològics per poder disposar de l'ecoetiqueta: residus; contaminació; consum d'energia i de recursos naturals; soroll. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat és l'organisme competent per atorgar- la a Catalunya.

 

Distintiu de garantia de qualitat ambiental
S'atorga a productes i serveis que garanteixin als usuaris o consumidors una propietat o característica ambiental per tal d'afavorir la reducció dels residus, la recuperació dels subproductes i l'estalvi de recursos, especialment d'energia o aigua. El Departament de Medi Ambient defineix les categories i els criteris per atorgar el distintiu i el seu atorgament. 

Punt verd
Aquest símbol indica que els fabricants i distribuïdors, agrupats en Ecoembes i Ecovidrio, paguen un import per finançar una part del cost de la recollida dels envasos. No indica si es reciclen ni el tipus de tractament que rebran.

 

CCPAE
L'agricultura ecològica està regulada a la Unió Europea. A Catalunya és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica qui certifica els productes ecològics tant d'origen animal com vegetal.
 
 

Distintiu del sistema de retorn
Aquest símbol identificatiu és el que han de dur els envasos per al sistema de dipòsit i retorn que marca la Llei d'envasos.


 

Coordinadora de Comercio Justo
Distintiu d'aquelles botigues que només venen productes de comerç just.


 

L'Àngel Blau
Distintiu de qualitat ambiental atorgat a Alemanya per destacar els productes respectuosos amb el medi ambient.


 

Certificat d'extracció sostenible FSC
Segell atorgat pel Forest Stewardship Council, que garanteix les fustes extretes de forma ambientalment apropiada, socialment beneficiosa i econòmicament viable. Malauradament, encara és difícil trobar aquest segell a casa nostra.

 

Xarxa de consum solidari
Distintiu de les botigues que tenen algun producte de comerç just.


 

Distintiu de la Xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient
El departament de medi ambient de la Generalitat l'atorga a aquells comerços que participen de les diferents recollides selectives, fan ús de la deixalleria i han ampliat i/o variat la gamma de productes oferts, de manera que garanteixen el dret dels consumidors de comprar sense generar tants residus i sent més respectuosos amb la salut i el medi ambient.