Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Gestió del cicle de l'aigua

El servei d'abastament i sanejament d'aigua a Vilafranca és gestionat per l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA), que gestiona la captació, regulació, potabilització i distribució dels recursos hidràulics necessaris. Així mateix, realitza les tasques de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi. 

L'aigua recollida a la xarxa de clavegueram es condueix a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Vilafranca del Penedès, gestionada pel Servei de Sanejament de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf.