Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica és un dels principals problemes ambientals al medi urbà. 

En parlar de contaminació atmosfèrica, podem pensar immediatament en la boirina que veiem en moltes ciutats. En temps de la revolució industrial i el carbó, els anglesos la denominaren "smog", de la barreja de "smoke" (fum) i "fog" (boira). No obstant, també hi ha contaminants que no es visualitzen tan bé, però que poden ser, a curt termini, força més nocius. 

Els principals contaminants són el diòxid de sofre (SO2), les partícules en suspensió (PST), el monòxid de carboni (CO), els hidrocarburs totals (HCT), el plom (Pb), el sulfur d'hidrogen (H2S), el diòxid de nitrogen (NO2), l'ozó (O3) i altres contaminants fotoquímics. 

Cal tenir en compte el contaminant o la durada d'exposició, però cal destacar que: 

  • Els contaminants poden actuar per via física (taponant les vies respiratòries, per exemple) o química (al·lèrgies o capacitat carcinogènica)
  • Els efectes poden ser deguts a una llarga exposició (crònics) o bé immediats (aguts)
  • L'origen pot ser puntual (un accident i emissió d'un producte volàtil, per exemple) o bé difús (emissions de tots els automòbils)

En concentracions relatives elevades, els contaminants poden originar pertorbacions en la salut dels éssers vius, afectar aigües i sòls i deteriorar les façanes dels edificis. Per això, s'estableix uns valors límit a partir dels quals cal actuar, per exemple, declarant situacions d'emergència, i se'n fa seguiment continu mitjançant sensors en estacions fixes o mòbils. 

A Vilafranca, els principals responsables de la contaminació atmosfèrica són les emissions del parc automobilístic, de les calefaccions domèstiques i dels focus industrials propers al nucli urbà. 

Cal destacar que la contaminació atmosfèrica no coneix de fronteres administratives. És a dir, que nosaltres podem no ser receptors de la contaminació que generem, i podem rebre la que es genera a l'altre hemisferi. Per tant, hem de ser responsables d'allò que fem amb independència que, per singularitats meteorològiques, no en patim les conseqüències.