Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ajuts a les instal·lacions fotovoltaiques

Bonificació de l'IBI^

Impost de Bens i Immobles (OF 26). Veure article 5, punt 5.

Durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció, es pot sol·licitar una bonificació del 50% de l’Impost de Bens i Immobles fins arribar a un 60% del cost total de la instal·lació.

Aquesta bonificació aplica únicament a aquells habitatges que han fet una instal·lació solar i no estaven obligats a fer-ho d’acord amb la normativa vigent. Cal que el sistema tingui instal·lada una potència de captació mínima d'1 KWp. També es pot gaudir d’aquesta bonificació per la realització d’instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic.

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació. La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici anterior a aquell en que hagi de tenir efectivitat.

Bonificació de l'ICIO^

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (OF 28) bonificació en el cas d'obres majors.

Cal fer la sol·licitud de forma expressa a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) una vegada presentada la comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament.