Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

El pou municipal de l’escola Cristòfor Mestre per a usos de reg i la neteja viària

05 de agost de 2020

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha pogut recuperar un pou situat al pati de l’escola Cristòfor Mestre per fer-ne ús de l’aigua pel reg i la neteja viària municipal. Per poder assolir l’objectiu s’ha hagut d’estudiar els cabals, volums i freqüències de les necessitats dels serveis municipals que en poden fer ús, analitzar la ubicació de tres pous, estudiar-ne l’estat actual, avaluar els recursos hídrics subterranis disponibles i, finalment, analitzar les característiques hidroquímiques de l’aigua.

Una primera fase de l’estudi ha suposat la valoració de la possibilitat real i viable de la recuperació dels tres pous. I en aquest sentit, es va comprovar que les condicions actuals dels pous de l’Espiga i del que està ubicat al polígon Pous d’en Rosell feien difícil la seva recuperació. Però pel que fa al pou de l’escola Cristòfor Mestre, sí que era viable.

En la darrera fase de l’estudi s’ha analitzat amb detall el pou de l’escola Cristòfor Mestre, i s’han previst les mesures correctores que cal aplicar per poder utilitzar l’aigua del pou per al reg i la neteja viària. Les actuacions de recuperació del pou són, per una banda, la definició del sistema de bombament (bomba, canonades, arreglar quadre elèctric i cablejat, etc) i per una altra, les millores de protecció del pou (tipus de tapa, sistema de tancament, entre altres).

Un cop realitzades aquestes millores en el pou de l’escola durant el mes de juny del 2020, els serveis de parcs i jardins i de neteja viària ja estan proveint les cubes dels camions i de la maquinària de la neteja viària amb l’aigua del pou. La regidora de Medi Ambient, Lourdes Sànchez, ha comentat que l’ús de l’aigua subterrània del pou “permetrà un estalvi econòmic i de consum d’aigua de xarxa pel municipi de Vilafranca”. La regidora explica que l’Ajuntament ja disposa de diversos pous per aprofitar l’aigua freàtica per al reg de parcs i jardins i per la neteja viària. “Amb la recuperació d’aquest pou, es dota el barri del Poble Nou d’un punt de subministrament, tenint així punts en diversos barris de la ciutat, fet que ajudarà a reduir viatges i, per tant, emissions derivades del transport. Així mateix, la ciutat estarà millor preparada de cada a futurs episodis de sequera, que es preveuen més recurrents davant l’escenari de canvi climàtic”, ha declarat Sànchez.

Aquesta actuació està prevista en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de l’Ajuntament de Vilafranca i s’emmarca en la certificació Biosphere de la qual disposa Vilafranca i que està basada en els estàndards dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU, integrats a l'Agenda 2030.

 

Accessibilitat