Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Alguns beneficis de la natura a la ciutat

Millora de la salut i la qualitat de vida

Els espais verds fomenten els vincles socials, la pràctica esportiva... Molts estudis relacionen la proximitat de les zones verdes a menys estrés, millor salut mental i menys riscos de patir malalties cardiovasculars o mort prematura, entre d'altres.

Reducció de l’efecte "illa de calor" i més confort tèrmic

L'arbrat viari i les zones verdes ajuden a regular el microclima urbà (minimitzant l'efecte "illa de calor"). Es poden reduir fins a 4 graus la temperatura, comportant importants estalvis energètics en els edificis del voltant, i més en un context de canvi climàtic.

L'existència de zones permeables a la ciutat, també ajuda a regular el cicle de l'aigua, i a minimitzar els danys dels grans aiguats poden provocar a les ciutats.

Reducció dels nivells de contaminació

Els arbres filtren contaminants atmosfèrics com l'ozó (O3), el diòxid de sofre (SO2), el diòxid de nitrogen (NO2), el monòxid de carboni (CO) i les partícules en suspensió. 

Absorveixen grans quantitats de CO2. En el marc del Pacte d’Alcaldes i de les diferents actuacions que es desenvolupen per mitigar l’efecte hivernacle, l’arbrat representa una contribució neta a la reducció de la petjada de CO2 del municipi.

Millora del paisatge urbà

Les zones verdes milloren el paisatge urbà i la qualitat de l'espai públic.  

La urbanització de la llosa del ferrocarril, a Vilafranca, enjardinat amb gran diversitat d'espècies, aporta floracions diverses al llarg de l'any, i un paisatge canviant i ple de matisos.

Creació d’hàbitats per a la fauna útil per al control de plagues

La infraestructura verda és l'hàbitat de fauna útil per la pol·linització i el control de plagues. La plantació de tanques vegetals mixtes, amb elevada diversitat d’espècies, o altres mesures com la plantació d’espècies amb fruits interessants per a la fauna (pins, oliveres, lledoners, avellaners, arç blanc, marfull...), ajuden a reforçar aquest efecte.