Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM "NATURA AL BALCÓ"

Condicions de participació
En el marc de la campanya Renaturalitzem Vilafranca es convoca el concurs Natura al balcó, que premiarà les millors fotografies o vídeos que es publiquin a Instagram de balcons, finestres, patis i jardins de Vilafranca amb plantes i flors. L’objectiu és fomentar el verd urbà en balcons i jardins del municipi. Els beneficis de les plantes són múltiples i poden aportar molts beneficis directes i indirectes a la gent que les cuida i que les té a prop.

1. Dates de participació
Les persones interessades podran participar-hi des del dia 23/04/2022 i fins al dia 31/05/2022 mitjançant la xarxa social Instagram.

2. Criteris de valoració
Es valoraran positivament els criteris següents: el foment de la biodiversitat, l’harmonia, el color, l’originalitat i el disseny. Caldrà que les plantes i flors siguin naturals.
En el cas dels balcons, es valorarà que siguin visibles des de la via pública, i caldrà que es compleixi allò establert en l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana: Els testos i les jardineres dels balcons i les finestres no poden sobresortir dels límits del balcó o finestra on estiguin instal·lats, i han d’estar fixats a fi d’evitar que es desprenguin cap a les plantes inferiors de l’edifici o sobre la via pública. Ha d’existir un sistema de recollida de l’aigua que faci que aquesta no caigui a les plantes inferiors ni a la via pública.

3. Requisits i mecànica
Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). Les persones concursants hi hauran de participar a través dels seus comptes d’Instagram, afegint l’etiqueta #VilafrancaNaturaAlBalcó22. Podran penjar una fotografia o bé fer un vídeo, d’una durada màxima de 15 segons i gravat en horitzontal; també es pot fer una petita explicació mitjançant àudio o bé text.
La publicació d'imatges a Instagram amb l’etiqueta del concurs significa l'acceptació d'aquestes bases. La persona ha de ser l’autora material de l’obra que comparteix, que ha de ser original, i comptar amb el consentiment de la persona que viu a l’espai, en cas que l’autor no en sigui el llogater o el propietari.
No hi ha limitació de quantitat de fotografies/vídeos per persona participant, i totes i cadascuna de les fotografies/vídeos opten a premis independentment de si es tracta del mateix autor. Es pot donar el cas que una persona guanyi més d’un premi.

4. Categories
S’estableixen dues categories:
- Balcons i finestres
- Jardins i patis interiors
Els balcons, jardins i patis terrasses han d’estar ubicats a Vilafranca del Penedès. S’estableix un premi addicional per a un jardí, balcó o pati que, tot i no estar ubicat a Vilafranca del Penedès, es trobi en un municipi de la comarca de l’Alt Penedès. En aquest cas, caldrà que s’etiqueti amb les etiquetes #VilafrancaNaturaAlBalcó22 i el nom del municipi.
En tots els casos, el jurat es posarà en contacte amb les persones autores i, si ho considerés necessari, ha de poder comprovar l’existència de les plantacions de les propostes guanyadores.

5. Premis
Per a cadascuna de les categories, hi hauran tres premis:
• 1r premi: xec regal de 150€ a gastar en floristeries locals de Vilafranca.
• 2n premi: xec regal de 100€ a gastar en floristeries locals de Vilafranca.
• 3r premi: xec regal de 50€ a gastar en floristeries locals de Vilafranca.
El Premi jardí o balcó de la comarca serà d’un xec regal de 50€ a gastar en una floristeria local de Vilafranca.

6. Condicions dels premis
Les persones premiades podran escollir la floristeria o floristeries locals on volen fer la despesa i ho hauran de comunicar al Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que a la vegada es posarà en contacte amb la floristeria escollida. La comunicació de les floristeries escollides s’haurà de fer a través del correu [email protected]. Un cop fet aquest procés, el premiat/da podrà anar a retirar les flors o material de jardineria per valor del premi aconseguit.

7. Selecció de propostes guanyadores i comunicació del resultat
Les persones guanyadores seran escollides per un jurat composat per representants dels serveis municipals de Promoció Econòmica, Turisme, Parcs i Jardins i Medi Ambient. Les deliberacions seran secretes i inapel·lables.
Els noms de les persones guanyadores es faran públics pels canals oficials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, així com pel perfil d’Instagram @vilafrancadelpenedes, a partir del 5 de juny de 2022. La persona guanyadora s’haurà de posar en contacte amb l’Ajuntament de Vilafranca a través de l’adreça de correu electrònic [email protected], per tal que li comuniqui la forma i el dia del lliurament del premi.

8. Dades personals
De conformitat amb del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, el “RGPD”), s’informa que de les dades de caràcter personal proporcionades en el present concurs l’Ajuntament de Vilafranca és responsable del seu tractament, amb la finalitat d’executar el concurs així com per atendre els compromisos que en derivin, sobre la base legítima del consentiment dels autors.

9. Propietat intel·lectual
Pujar les fotografies/vídeos a Instagram amb l’etiqueta del concurs implica el permís per tal que l’organització contacti amb les persones guanyadores a través d'un missatge a la fotografia/vídeo. Els noms de les persones guanyadores també es faran públics pels canals indicats.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s’informa que les dades de les persones guanyadores no s'incorporaran a cap fitxer de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Els drets d’imatge de les fotografies i vídeos realitzats seran sempre propietat de l’autor/a i amb Instagram com a co-propietari (tal com marquen les normes d’Instagram). L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es reserva el dret de reproduir qualsevol de les fotografies/vídeos presentats durant el període de promoció del concurs i podrà adaptar-los tecnològicament i adequar-los al format idoni per la seva publicació. Posteriorment, només ho farà prèvia autorització de la persona autora.
Pel que fa a les fotografies o vídeos guanyadors, les persones autores cedeixen expressament a l’Ajuntament de Vilafranca, sense limitació temporal, els drets d’explotació, anomenant sempre el nom de la persona autora i de conformitat amb la vigent llei de propietat intel·lectual. Aquests drets en comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.

10. Acceptació de les bases i autoritzacions de publicació de continguts
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió.
Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta del concurs implica el permís perquè l’Ajuntament es posi en contacte amb les persones guanyadores a través d’un missatge al seu compte d’Instagram. El nom de la persona guanyadora també es farà públic pels canals indicats.
Les persones participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer.
L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l’Ajuntament de Vilafranca, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Vilafranca del Penedès, abril del 2022

Accessibilitat