Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Procedència i usos

Fins fa pocs anys, tota l'aigua utilitzada a Vilafranca procedia de pous o mines de la comarca, sovint sobreexplotats. Per aquest motiu, l'any 1998 es va realitzar la connexió amb la xarxa de subministrament d'Aigües Ter Llobregat i, actualment, la major part procedeix de la planta potabilitzadora d'Abrera.

El principal ús de l'aigua és el domèstic, que representa del 75 al 80% de l'aigua consumida al nostre municipi.

 


L'aigua s'acostuma a mesurar en m3, i amb aquesta unitat sovint no ens adonem de la quantitat d'aigua que estem emprant. Però recordeu que un metre cúbic representa 1.000 litres.
 
Si parlem d'ús domèstic, a Vilafranca s'ha reduït el consum. No obstant, i per a fer-vos una idea, la quantitat  promig que consumí cada membre de la vostra llar en un únic dia entre el 2003 i el 2009 equival a més de 30 garrafes d'aigua de cinc litres. Això sense comptar l'aigua embotellada que es consumeix.

Accessibilitat