Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Contaminació acústica

La contaminació acústica pot definir-se com l'increment significatiu dels nivells acústics del medi i és un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori.

El soroll és considerat un contaminant perquè té diversos efectes negatius sobre la salut: pertorbacions del son, fatiga crònica, nerviosisme o estrès, per exemple. 

Mapa de capacitat acústica de Vilafranca
Un mapa de capacitat acústica és la representació sobre cartografia de les diferents zones de sensibilitat acústica amb els valors d'immissió que s'estableixen com a objectius de qualitat.

Amb l'objectiu de disminuir la contaminació acústica del municipi la Policia Local duu a terme, periòdicament, programes de control del soroll de les motocicletes i els ciclomotors.

Les principals fonts de soroll ambiental són: 

  • El trànsit, en què les motos són els vehicles que generen més molèsties
  • Les activitats industrials i recreatives
  • El veïnatge